Klachtenregeling

Indien je klachten hebt over het onderzoek of over de bejegening door degene die bij jou het onderzoek heeft verricht, dan is het aan te raden eerst met deze persoon zelf daarover te praten. Wij raden je aan je klacht bij de assistente kenbaar te maken. Zij zorgt ervoor dat de klacht besproken wordt met de kwaliteitsmanager van Echo Amsterdam die het vervolgens in behandeling neemt. De klacht zal in het team van verloskundigen en echoscopisten behandeld worden.

Als je prijs stelt op een persoonlijk gesprek regelt de assistente deze mogelijkheid met de betreffende persoon en de kwaliteitsmanager van Echo Amsterdam. Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid je klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

De KNOV-klachtencommissie:

  • heeft geheimhoudingsplicht
  • behandelt uw klacht onafhankelijk
  • hanteert het beginsel van hoor en wederhoor van klager en aangeklaagde
  • doet een uitspraak over de gegrondheid van de klacht
  • kan adviezen geven
  • doet geen uitspraak over financiële aangelegenheden;
  • doet geen uitspraken over (eventuele) rechtsgevolgen

Na de uitspraak van de Klachtencommissie blijft het altijd mogelijk je te wenden tot een rechtelijke instantie, bijvoorbeeld het Medische Tuchtcollege.

Adres van de Klachtencommissie, waar ook het Klachtenreglement kan worden opgevraagd:
Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 – 6891890