Privacy verklaring

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Echo Amsterdam verwerkt de persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden door cliëntenzelf, of door hun verloskundige praktijken, dit na toestemming van de cliënt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via correspondentie en/of telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid (in geval van ons doorgegeven bijzonderheden die invloed kunnen hebben op een echo bij ons)
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Biometrische gegevens (ingeval je een combinatie-test bij ons afneemt)
 • Genetische gegevens (in geval van ons doorgegeven bijzonderheden die invloed kunnen hebben op een echo bij ons)

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Wij sturen je na toestemming een mail ter bevestiging van je afspraak en ter herinnering aan je afspraak. Daarnaast gebruiken wij jouw telefoonnummer om eventuele bijzonderheden over je echo aan je terug te koppelen.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals jouw BSN nummer.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Wij bewaren je persoonsgegevens, echo-uitslagen en eventuele bijzondere persoonsgegevens 20 jaar. Dit is de wettelijke termijn voor het bewaren van medische gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. EchoAmsterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken wij jouw persoonsgegevens soms aan andere derden zoals jouw huisarts of gynaecoloog. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EchoAmsterdam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je een verzoek bij ons kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kwaliteitsmanager@echoamsterdam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze manager via kwaliteitsmanager@echoamsterdam.nl.